Staneme sa vďaka skríningovým programom v Európe čoskoro všetci pacientmi?

Dňa 18.1.2023  sa  uskutočnil webinár organizovaný  EUROPREV / the European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice/  na tému skríningu onkologických ochorení v Európe. Informácia o konaní sa tejto akcie bola uverejnená pre členov SVLS  na našej webovej  stránke  16.1.2023.  Zo Slovenska sa prihlásilo približne 30  lekárov, čo ma ako národnú reprezentantku Slovenska v EUROPREV a vedeckú sekretárku SVLS  veľmi teší.

Prečo  bola vybraná práve téma skríningu onkologických ochorení v Európe?

Dňa 20.septembra 2022 vydala Európska komisia dokument s názvom „A new EU approach  on cancer detection-screening more and screening better“  /v preklade: Nový prístup EU v detekcii rakoviny-skrínovať viac a skrínovať lepšie/ . Práve tento dôležitý dokument, ktorý určuje ďalšie smerovanie pre členské štáty, vyvolal značné znepokojenie expertov EUROPREV. Po prediskutovaní a zhode členov sa EUROPREV rozhodol vydať stanovisko , ktoré bolo následne zaslané Európskej komisii a iným zdravotníckym autoritám Európy. Stanovisko EUROPREV je dostupné na stránke  https://europrev.eu/2022/11/27/statement-about-a-new-eu-approach-on-cancer-detection/

EUROPREV vo svojom stanovisku uviedol, že aj keď je návrh Európskej komisie myslený dobre,  bohužiaľ  podľahla  mýtu “včasnej diagnostiky”. Upozornil na to, že ak sa skríning uskutoční podľa návrhu Európskej komisie, povedie to k tomu, že sa zdraví ľudia zbytočne “pretransformujú” na pacientov. Navýšia sa aj  finančné výdavky, zhorší kvalita života “naddiagnostikovaných”  Európanov a navýši sa aj počet “umelo vygenerovaných” onkologických ochorení. EUROPREV na základe EBM / evidence based medicine/argumentoval  tým, že diagnóza onkologického ochorenia rakoviny vedie vo  väčšine prípadov k navýšeniu bremena choroby a navýšeniu utrpenia pacienta, preto je detekcia musí byť jasne definovaná.  EUROPREV  upozornil, že na základe EBM k zníženiu  výskytu rakoviny nevedie ich včasný  záchyt, ale k zníženiu vedie preukázateľne  podpora primárnej  prevencieštruktúrované  spoločenské zásahy, akými  sú prevencia obezity, fajčenia, konzumácie alkoholu, podpora fyzickej aktivity, dobrý prístup  k primárnej zdravotnej starostlivosti, ako aj  terciálna prevencia– t.j. pacient, ktorý má diagnostikované onkologické ochorenie, by mal mať včasný a rýchly prístup  k presnému  dodiagnostikovaniu ochorenia  a k včasnej liečbe v špecializovaných onkologických centrách, v ktorých by mal mať prístup k novým moderným a  inovatívnym onkologickým liekom a liečebným postupom. Ďalej uviedol, že nové skríningové programy by mali byť implementované len  v prípade,  ak prínosy prevážia  riziká (kvartérna prevencia).

Aj vďaka  intervencii  EUROPREV-u bol nakoniec  pôvodný návrh  EU  komisie 9.12 .2022 upravený.  Pre záujemcov prikladám link   https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7548

 

Čo sa podarilo zmeniť oproti pôvodnému návrhu?

V pôvodnom návrhu Európska komisia rozšírila skríning na  karcinóm prsníka  na vekovú  kategóriu od 45 do 74 rokov, skríning  rakoviny prostaty u mužov do 70 rokov na  báze testovania PSA a následného vyšetrenia MRI. Bola tiež navrhnutý skríning na prítomnosť Helicobacter  pylori ako  prekancerózu žalúdka a skríning rakoviny pľúc u silných  fajčiarov a exfajčiarov  vo veku  od 50 do 75 rokov.

V zmenenom dokumente   sa  skríning  karcinómu  prsníka má realizovať  u  všetkých žien  od 50  do 69  rokov a skríning  môže byť  navrhnutý aj ženám od 45-74 rokov.

Čo sa týka skríningu  rakoviny pľúc, prostaty a žalúdka, odporúčanie Európskej komisie vyzýva členské štáty EÚ, aby  na základe ďalšieho výskumu preskúmali  uskutočniteľnosť a medicínsku a nákladovú efektivitu vlastných skríningov.

Pri rakovine  pľúc  odporúčanie Európskej komisie vyzýva k preskúmaniu  uskutočniteľnosti a efektivity  metódy skríningu pľúc  za pomoci nízkodávkového CT vyšetrenia u silných   fajčiarov a exfajčiarov s vysokým rizikom vzniku rakoviny pľúc,  ako aj prepojenie skríningu s primárnou zdravotnou starostlivosťou a sekundárnou prevenciou.

Pri rakovine prostaty  vyzýva doporučenie Európskej komisie členské štáty  na výskum a vyhodnotenie reálnej uskutočniteľnosti a efektivity organizovaného  skríningu rakoviny prostaty  na  báze  stanovenia PSA v kombinácii s MRI ako follow- up.

Ak Vás  táto téma zaujala, chceli by ste  sa dozvedieť viac a nestihli ste si webinár  pozrieť, je možné  si ho vypočuť  zo záznamu na https://europrev.eu/webinars-live/    Názov:New cancer screening and the  risk of overdiagnosis

Ďalší  bezplatný certifikovaný webinár EUROPREV (Modul 2) sa uskutoční dňa 15.2.2023.

 Témy:        

Zjednodušené guidelines dyslipidémií

Kazuistiky

Klinická prax – veľký problém guideline-ov

        Rečníci: James McCormack a Michael Allan

 

Autor: MUDr. Xénia Wöstmann, národná reprezentantka Slovenska v EUROPREV, vedecká sekretárka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: SVLS/AVLS