SVLS: 19. máj je svetovým dňom všeobecných lekárov. Ďakujeme

Milí kolegovia, všeobecní lekári,

dovoľte nám pri príležitosti Svetového dňa všeobecných lekárov (19. máj) v mene Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) poďakovať sa všetkým všeobecným lekárom za prácu vykonávanú v ambulanciách vo všetkých kútoch Slovenska.

Naša práca je špecifická v tom, že všeobecný lekár sa stará o svojho pacienta v každej fáze jeho života. Neraz ide nielen o medicínske, ale aj sociálne problémy či ťažké životné udalosti. Všeobecný lekár vie o človeku, ktorý sa na neho obráti s prosbou o pomoc, často viac ako jeho najbližší.

Osobitne chceme poďakovať našim kolegom na vidieku, pretože neraz musia čeliť medicínskym aj organizačným výzvam, ktoré iné ambulancie v mestách nepoznajú. Tiež chceme vyjadriť rešpekt všeobecným kolegom, ktorí sa starajú o klientov v ústavoch a domovoch sociálnej starostlivosti. Zvláštne poďakovanie si zaslúžia aj všeobecní lekári pracujúci s občanmi v marginalizovaných a vylúčených komunitách. Nesmierne si vážime Vašu obetavú prácu v týchto špecifických podmienkach, a aj keď to laická verejnosť nevie a nezriedka ju prehliada, my, Vaši kolegovia, vieme, akú nesmierne ťažkú prácu vykonávate.

Milí všeobecní lekári na celom Slovensku, ďakujeme Vám za Vašu celoročnú prácu a želáme Vám k sviatku veľa pevného zdravia, dôstojné pracovné podmienky a mnoho dobrých dní v kruhu Vašich blízkych.

 

S úctou a poďakovaním,

Výbor a Dozorná rada Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS):

Monika Palušková, Marek Kučera, Xénia Wöstmann, Martina Jandzíková, Gabriela Juríková, Juraj Kobyľák, Lenka Szwanczar Tomková, Miriam Holendová, Marta Ľuptáková, Anna Repovská