SVLS: Kurz Leonardo – všeobecné lekárstvo na Slovensku je súčasťou špičkového európskeho vzdelávania

V dňoch 11.5. – 13.5.2023 sa v Bratislave prvýkrát v histórii uskutočnil Kurz LEONARDO LEVEL 1 organizovaný renomovanou európskou organizáciou učiteľov všeobecného/rodinného lekárstva EURACT Europe. Cieľom kurzov je prostredníctvom špičkových európskych lektorov všeobecného/rodinného lekárstva priniesť do členských krajín EURACT-u nové poznatky a zručnosti vo výučbe všeobecného lekárstva. Kurz zorganizovala Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). Túto historickú udalosť bude symbolicky pripomínať strom zasadený v záhrade Lekárskej fakulty UK v Bratislave.  

Kurzu sa zúčastnilo takmer 40 všeobecných lekárov zo Slovenska a Čiech, ktorí vzdelávajú všeobecných lekárov v pregraduálnom aj postgraduálnom rezidentskom aj nerezidentskom štúdiu všeobecného lekárstva v oboch spriatelených krajinách. Výučba sa uskutočnila v anglickom, slovenskom a českom jazyku a vyučujúcimi boli lektori z Portugalska, Ukrajiny, Slovenskej a Českej republiky.

Na Slovensku na Lekárskej fakulte UK v Bratislave vzniká Ústav všeobecného lekárstva, ktorý bude implementovať skúsenosti a poznatky európskej úrovne vzdelávania vo všetkých oblastiach výučby všeobecného lekárstva. V súčasnosti odborníci pripravujú nové učebné osnovy pre školiteľov aj moderné vyučovacie metódy či nástroje hodnotenia študentov. Všeobecní lekári, ktorí sú súčasťou lektorského zboru Ústavu všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave tak budú disponovať odbornými medicínskymi znalosťami aj potrebnými pedagogickými zručnosťami. Ústav úzko spolupracuje so SVLS, najväčšou odbornou spoločnosťou na Slovensku, na zvyšovaní úrovne vzdelávania aj pomoci všeobecným lekárom v praxi.

Všeobecné lekárstvo je najefektívnejšou a najdostupnejšou formou fungovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Zvyšovanie počtu všeobecných lekárov je priamo úmerné kvantite a kvalite vzdelávacieho procesu, pričom národné a medzinárodné usmernenia zvyšujú kvalitatívnu aj kvantitatívnu úroveň vzdelávania. EURACT (Európska akadémia učiteľov všeobecného lekárstva/rodinného lekárstva) vypracoval medzinárodné európske odporúčania a pravidelne usporadúva kurzy pre učiteľov všeobecného lekárstva pod názvom LEONARDO. EURACT je súčasťou svetovej organizácie vysokých škôl a združenia všeobecných a rodinných lekárov v Európe (WONCA Europe). Jeho cieľom je udržiavať a podporovať vysoký štandard vo všeobecnom lekárstve propagáciou tohto odboru a kvalitným medicínskym a pedagogickým vzdelávaním.

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)