SVLS: Požiadali sme MZ SR o zrušenie preskripčných obmedzení na antihypertenzíva a hypolipidemiká

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) požiadala dňa 7.6.2022 Kategorizačnú komisiu Ministerstva zdravotníctva SR o zrušenie preskripčných obmedzení na účinné látky určené na liečbu artériovej hypertenzie a porúch látkovej výmeny tukov. Obe ochorenia tvoria významnú časť ovplyvniteľných faktorov, ktoré majú negatívny vplyv na vysokú úmrtnosť na odvrátiteľné kardiovaskulárne ochorenia na Slovensku. Od roku 2014 a 2015 majú všeobecní lekári kompetencie diagnostikovať a liečiť pacientov s oboma ochoreniami, avšak bez možnosti indikovať a predpisovať všetky lieky na uvedené ochorenia. Pacienti tak napriek správnemu stanoveniu diagnózy musia strácať čas a cestovať za ďalšími lekármi. Zrušením nezmyselných preskripčných obmedzení na obe skupiny liekov, ktoré neexistujú nikde inde na svete, sa tak zvýši dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej aj špecializovanej zdravotnej starostlivosti.

 

Podnet SVLS Kategorizačnej komisii Ministerstva zdravotníctva SR uvádzame tu Podnet SVLS – Kategorizačná komisia MZ SR

 

Kategorizačná komisia

Ministerstvo zdravotníctva SR

Bratislava

V Bratislave, 7.6.2022

 

 

Vec: Podnet pre Kategorizačnú komisiu Ministerstva zdravotníctva SR na zrušenie preskripčných obmedzení vybraných skupín účinných látok určených na liečbu artériovej hypertenzie a dyslipidémií

 

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (ďalej „SVLS“) ako najväčšia odborná spoločnosť na Slovensku sa obracia s podnetom na Kategorizačnú komisiu Ministerstva zdravotníctva SR s podnetom na zrušenie preskripčných obmedzení na účinné látky určené na liečbu artériovej hypertenzie a dyslipidémií podľa prílohy č. 1 tohto podnetu.

 

Odôvodnenie:

1/ Z odborných výstupov Kongresu SVLS 2022, ktorý sa konal v dňoch 3.6. – 6.6.2022 v Šamoríne a ktoré zverejnili zdravotné poisťovne vyplýva, že tzv. delegovaná preskripcia tvorila v r. 2021 takmer polovicu všetkých predpísaných liekov na liečbu artériovej hypertenzie a dyslipidémií, ktoré mal predpísať špecialista, neurobil to však a pacient musel zbytočne navštíviť ambulanciu všeobecného lekárstva z dôvodu predpisu lieku.

2/ Na základe rozširovania kompetencií všeobecných lekárov pre dospelých (ďalej „VLD“) pri znižovaní počtu odvrátiteľných úmrtí v starostlivosti o pacienta s artériovou hypertenziou a dyslipidémiami nie je v súčasnosti možné v ambulanciách VLD poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť, pretože VLD nemôže predpísať lieky v plnom rozsahu tak, ako ich pacient potrebuje. Pacient sa tak v systéme zdravotnej starostlivosti stráca, pretože musí navštevovať viacero typov ambulancií. Sťažuje sa tak pacientovi prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorá sa predražuje a predlžujú čakacie doby u špecialistov.

3/ Už od roku 2014, resp. 2015 majú VLD zazmluvnený vo všetkých zdravotných poisťovniach komplexný manažment pacientov s artériovou hypertenziou a dyslipidémiami. Vykonávajú tak na jednom mieste diagnostiku, avšak liečbu v plnom rozsahu už existujúcich zmluvných vzťahov  nemôžu pacientom a poistencom poskytnúť z dôvodu nepochopiteľného preskripčného obmedzenia jedinej (poslednej) preskripčne obmedzenej molekuly antihypertenzíva urapidilu a registrovaných hypolipidemík vo vyššej terapeutickej sile.

Ako príklad uvádzame, že neraz iba výlučne kvôli predpisu urapidilu musí pacient navštevovať odborné ambulancie alebo v prípade užívania vybraného hypolipidemika ho VLD síce môže predpísať v terapeutickej sile 20 mg, ale už nie v terapeutickej sile 40 mg napriek tomu, už 8 rokov má legislatívnu kompetenciu diagnostikovať a liečiť artériovú hypertenziu a dyslipidémie.

Všeobecní lekári vykonávajú 24-hodinový Holterov monitoring krvného tlaku aj predoperačné vyšetrenia. Pacienti tak majú dostupnú diagnostiku na jednom mieste, na komplexný manažment je však nevyhnutné doplniť ju aj kompletnými terapeutickými možnosťami.

4/ VLD vykonávajú skríning periférneho artériového ochorenia dolných končatín, vo všetkých zdravotných poisťovniach majú zazmluvnené vykonávanie vyšetrenia členkovo-ramenného indexu (ďalej „ABI“). Tým je možné včas detegovať ischemickú chorobu dolných končatín, a tak významne  znížiť počet amputácií spôsobených aterosklerotickými zmenami ciev dolných končatín. Na redukciu vzniku a progresie aterosklerotických zmien je nevyhnutné podávať včasnú modernú a účinnú liečbu, čo však nie je možné bez zrušenia preskripčných obmedzení na všetky účinné látky všetkých antihypertenzív a hypolipidemík vo všetkých terapeutických silách.

5/ Súčasne platné európske guidelines odporúčajú využiť všetky dostupné možnosti na zníženie kardiovaskulárneho rizika včasnými nefarmakologickými aj farmakologickými intervenciami. Tieto odporúčania sú súčasťou aj najnovších 2021 ESC (European Society of Cardiology) Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. K ich aplikácii v praxi v prospech pacientov na Slovensku je nevyhnutné umožniť lekárom vo všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti umožniť plnohodnotne liečiť vybrané ochorenia bez zbytočných a odborne neodôvodniteľných obmedzení.

6/ Diagnostika a liečba artériovej hypertenzie a dyslipidémie je základným pilierom správnej medicínskej praxe v primárnej zdravotnej starostlivosti. Nikde v Európe neexistuje preskripčné obmedzenie na predpis liekov na obe základné diagnózy, čo umožňuje v týchto krajinách odľahčiť nápor na ambulancie špecialistov, ich lepšiu dostupnosť pre diagnostiku a liečbu komplikovaných pacientov, zníženie čakacích lehôt na vyšetrenie a v neposlednom rade zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti komplexnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste.

Súhlasné stanoviská ostatných odborností, ktoré sú uvedené v preskripčných obmedzeniach konkrétnych vybraných účinných látok na liečbu artériovej hypertenzie a dyslipidémií neprikladáme, nakoľko v jednotlivých skupinách sú už zaradené rovnaké molekuly bez preskripčného obmedzenia. V skupine antihypertenzív sú všetky účinné látky bez preskripčného obmedzenia s výnimkou jedinej molekuly. V oboch skupinách ide pravdepodobne o technické chyby a ich odstránenie významne prispeje k zvýšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacienta, jeho bezpečnosti a zároveň vyššej finančnej efektivite systému.

 

Z uvedených dôvodov si SVLS dovoľuje požiadať Kategorizačnú  komisiu MZ SR o zrušenie preskripčných obmedzení na liečbu artériovej hypertenzie a dyslipidémie v rozsahu prílohy č. 1 tohto podnetu.

  

S úctou

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, v.r.

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

 

Príloha č. 1

 

Zoznam účinných látok v podnete pre Kategorizačnú komisiu Ministerstva zdravotníctva SR na zrušenie preskripčných obmedzení na účinné látky určené na liečbu artériovej hypertenzie a dyslipidémií

 

– urapidil 30 mg

– urapidil 60 mg

 

– atorvastaín 40 mg

– atorvastatín 60 mg

– atorvastatín 80 mg

 

– rosuvastatín 10 mg

– rosuvastatín 20 mg

– rosuvastatín 40 mg

 

– fluvastatín XL 80 mg

 

– ezetimib 10 mg

 

– ezetimib 10 mg/simvastatín 10 mg

– ezetimib 10 mg/simvastatín 20 mg

– ezetimib 10 mg/simvastatín 40 mg

– ezetimib 10 mg/simvastatín 80 mg

 

– rosuvastatín 5 mg/ezetimib 10 mg

– rosuvastatín 10 mg/ezetimib 10 mg

– rosuvastatín 15 mg/ezetimib 10 mg

– rosuvastatín 20 mg/ezetimib 10 mg

– rosuvastatín 40 mg/ezetimib 10 mg

 

– ezetimib 10 mg/atorvastatín 10 mg

– ezetimib 10 mg/atorvastatín 20 mg

– ezetimib 10 mg/atorvastatín 40 mg

– ezetimib 10 mg/atorvastatín 80 mg

 

– atorvastatín 40 mg /perindoprilarginín 10 mg /amlodipíniumbesilát 10 mg

 

– atorvastatín 40 mg/perindoprilarginín 5 mg

– atorvastatín 40 mg/perindoprilarginín 10 mg

 

– rosuvastatín 10 mg /perindoprilerbumín 4 mg /indapamid 1,25 mg

– rosuvastatín 20 mg /perindoprilerbumín 4 mg /indapamid 1,25 mg

– rosuvastatín 10 mg /perindoprilerbumín 8 mg /indapamid 2,5 mg

– rosuvastatín 20 mg /perindoprilerbumín 8 mg /indapamid 2,5 mg

 

 

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Society of General Practitioners of Slovakia

Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

Slovensko/Slovakia

www.svls.sk