SVLS: Preventívnu medicínu ovplyvňuje aj starnutie populácie

Štruktúra obyvateľstva vo svete sa dramaticky mení a starnutie spoločností je demografickým faktom. Kým v roku 2022 bolo vo veku 65 a viac rokov 771 miliónov ľudí, predpokladá sa, že staršia populácia dosiahne do roku 2050 1,6 miliardy – 16,4 % celosvetovo, ale súčasne bude tvoriť 27 % populácie v Európe a Severnej Amerike! Polovica tejto vekovej skupiny je vo veku 75 rokov a viac a jej tempo rastu je rýchlejšie v porovnaní s akoukoľvek inou vekovou skupinou. Tieto demografické fakty robia z preventívnej medicíny a podpory zdravia kľúčovú otázku, a to najmä pre tímy primárnej zdravotnej starostlivosti. Hlavnými príčinami úmrtia medzi osobami vo veku 65 a viac rokov boli (1) srdcové choroby, (2) rakovina, (3) cievne príhody , (4) chronické ochorenie dolných dýchacích ciest, ale v posledných rokoch sa stala 3.hlavnou príčinou smrti infekcie COVID-19. Keďže starší ľudia bývajú krehkí a rôzne choroby, ako napríklad infekčné choroby, môžu mať dlhšiu rekonvalescenciu ako zvyčajne, dôležitou je prevencia chorobnosti. 

Prax prevencie by mala byť založená na dôkazoch, aby bola presná a aby sa znížila nadmerná diagnostika a nadmerná liečba. WONCA Europe pokračuje tento rok v téme očkovania a usporiadala 27.júla 2023 webinár na tému „Prevencia u starších ľudí: čo by sme mali vedieť, najmä o očkovaní?“. Hostiteľom webináru bol Dr Ferdinando Petrazzuoli, jeho pozvanie vyjadriť sa k danej problematike prijal Dr. Tom Axelrod – rodinný lekár, pracujúci na dvoch akademických periférnych klinikách v Izraeli. Je spolueditorom pokynov izraelskej pracovnej skupiny pre preventívnu medicínu a podporu zdravia a pôsobí ako vedúci lekárskeho vzdelávania na Lekárskej fakulte Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme v Izraeli.

V rámci očkovania staršej populácie, čím sa myslí populácia ľudí nad 60 resp. 65 rokov, sa dr. Axelrod venoval piatim typom odporúčaných očkovaní v Izraeli. Prvým z nich bolo očkovanie proti pneumokokom – ktoré môžu byť príčinou invazívnej pneumónie a meningitídy s možným následkom smrti. Doporučením je používanie konjugovanej vakcíny Apexxnar – jej výhoda oproti polysacharidovej vakcíne je v stimulácii imunitnej odpovede tzv. pamäťových B buniek. Nový typ konjugovanej vakcíny zahŕňa 20 najčastejších serotypov , ktoré sú príčinou invazívneho ochorenia. Schéma vakcinácie je rôzna: u nevakcinovaných ihneď, po vakcinácii PNEUMOVAX resp. PREVENAR – preočkovanie najskôr rok po predchádzajúcej vakcinácii, po vakcinácii
PNEMOVAX + PREVENAR v minulosti – preočkovať novým typom vakcíny najskôr po 5.rokoch, resp. už po jednom roku.

Ďalším očkovaním odporúčaným u staršej populácie v Izreali je očkovanie proti Varicella-Zoster vírusu v rámci prevencie postherpetickej neuralgie. Výhodou novej očkovanej látky – Shingrix je väčšia účinnosť a bezpečnosť aplikácie aj u imunosuprimovaných pacientov. Každoročné očkovanie proti chrípke je tretím očkovaním odporúčaným u ľudí starších ako 65 rokov v čase mesiacov september až november. Očkovať v Izreali je odporúčané štvorvalentnou rekombinovanou inaktivovanou vakcínou, atenuovaná vakcína je určená pre očkovanie detí.

Štvrtým typom očkovania v rámci prednášky dr. Axelroda bolo očkovanie proti Covid 19. V Izraeli je jednoznačné odporúčanie očkovať doposiaľ nevakcinovaných ľudí nad 65 rokov, optimálne bivalentnou vakcínou. Koho vakcinovať tzv. boostrovou – posilňovacou dávkou nebolo zatiaľ jednoznačne určené, čaká sa na formálne odporúčania. Posledným spomínaným doporučeným očkovaním pre staršiu populáciu je pokračovania pravidelného preočkovania proti tetanu každých 10 rokov.

Druhá časť webinára bola venovaná téme – skríningových testov u populácie staršej ako 65 rokov, vychádzajúc z odporúčaní americkej preventívnej pracovnej skupiny. V Izraeli sa odporúča : Kontrola tlaku a hmotnosti 1x ročne , v prípade, že pacienta nebola diagnostikovaná hypertenzia alebo obezita. Kontrola lipidov je á 5 rokov u ľudí do 75 rokov bez diagnózy dyslipidémie a liečba v prípade SCORE KVO nad 10 %. Glykémia nalačno je kontrolovaná á 3 roky u nediabetikov do 70 rokov, následne je realizovaná len u ľudí s rizikovým faktorom ( AH, DLP, obezita).
Raz ročne je doporučená kontrola vízu, sluchu – hlavne u vodičov motorových vozidiel, ďalej kontrola chôdze, pohyblivosti a stability, a rovnako tak hodnotenie kognitívnych funkcií
a nálady za ostatné obdobie. Čo s týka samotných skríningových testov – denzitometrické vyšetrenie je odporúčané u ľudí starších ako 65 rokov, jednorazové USG vyšetrenie ako skríning aneuryzmy abdominálnej aorty u mužov medzi 65 a 75 rokov života s anamnézou fajčenia resp. rodinnou anamnézou operáciou aneuryzmy brušnej aorty. Skríning rakoviny prsníka cestou
mamografie á 2 roky do 74 roku života ženy ( od 50 roku života ). Prevencia rakoviny prostaty u mužov vo veku 55-69 rokov – odber PSA, po 70 roku života sa neodporúča – bez
významného zníženia mortality. Skríning kolorektálneho karcinómu je realizovaný vo forme FOB testu každoročne resp. kolonoskopiou raz za 10 rokov u ľudí do 75 roku života.
A nakoniec je to vyšetrenie nízkodávkovým CT u fajčiarov s históriou nepretržitého fajčenia po dobu 20 rokov alebo u pacientov, ktorí prestali fajčiť za posledných 15 rokov – ako
skríning rakoviny pľúc.

Najpodstatnejším pre kvalitný život po 65 roku života odhliadnuc od vakcinácie a skríningu je zdravý životný štýl s dôrazom na zachovanie pravidelného pohybu, optimálne vo forme
aeróbnej aktivity 3-5x týždenne, aj u pacientov nad 80rokov. Aktivita by mala byť zameraná na spevnenie svalstva, udržania rozsahu pohybov a zabezpečenie stability ako prevencie
pádov. Súčasťou zdravého životného štýlu je nepiť alkohol, nefajčiť. Cestou všeobecného lekára realizovať kontrolu liečby – redukcia polypragmázie, nadmerného užívania BZD,
kontrola správnosti dávkovania doporučenej liečby. Dôležitou je aj otázka inkontinencie moču a možnosti jej prevencie , event. jej riešenia, otázka schopnosti vedenia motorového
vozidla a skorá identifikácia nespôsobilosti. Pri starostlivosti o starších pacientov je potrebné sa zaujímať aj o ich domáce prostredie a podporovať socializáciu.

V závere prednášky bolo spomenutých niekoľko úloh VLD – byť vzorom v rámci dodržiavania životného štýlu, očkovania, a súčasne dodržiavať zásady, ktoré zabránia nadmernej
diagnostike a nadmernej liečbe, pokiaľ táto nie je potrebná a nevyhnutná v rámci EBM.

 

MUDr. Lenka Szwanczar Tomková

reprezentant EURIPA

členka Výboru Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)