SVLS: Všeobecní lekári na Slovensku sa intenzívne zapoja do vedy a výskumu

Veda a výskum vo všeobecnom lekárstve sa členstvom najväčšej odbornej spoločnosti na Slovensku Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) dostáva na výrazne vyšší stupeň kvality a inovácií. Od 7.12.2022 sa SVLS stala platným členom medzinárodnej organizácie European General Practice Research Network (EGPRN), čím naďalej rozširujeme možnosti ako kvalitne rozvíjať slovenské všeobecné lekárstvo aj na medzinárodnej úrovni.

European General Practice Research Network (EGPRN) je organizácia všeobecných lekárov a iných zdravotníckych odborníkov zapojených do výskumu v oblasti primárnej starostlivosti a rodinného lekárstva. Jej cieľom je poskytnúť vhodné prostredie na diskusiu a rozvoj výskumu v primárnej starostlivosti; podporovať a koordinovať nadnárodné štúdie, vymieňať si skúsenosti a rozvíjať overený vedecký základ pre všeobecnú prax. Okrem toho EGPRN tiež ponúka všeobecným  lekárom možnosť stretnúť sa so zahraničnými kolegami, čo podnecuje miestnu a medzinárodnú výskumnú spoluprácu.

Zástupcom všeobecných lekárov zo Slovenska v tejto medzinárodnej organizácii sa stala MUDr. Valéria Machová Husarovičová, PhD., MHA, MPH, členka SVLS.

 

Prečo je výskum vo všeobecnom lekárstve dôležitý?

Pri pohľade na európsky kontinent so zreteľom na  všeobecné lekárstvo je situácia rôznorodá: existujú krajiny s dobre etablovanou akademickou pôdou, s rozvinutou výskumnou infraštruktúrou a stabilným financovaním  výskumu, ale aj krajiny, ktoré len začínajú rozvíjať svoj výskumný potenciál. Význam výskumu vo všeobecnom lekárstve je potrebný najmä v  poslednej dobe, kedy sa zvyšuje dôraz na primárnu starostlivosť.  Jedným z hlavných problémov výskumu vo všeobecnom lekárstve je vývoj výskumných protokolov a vykonávanie výskumných projektov, ktoré by odrážali povahu a problémy odboru. Oblasť výskumu zahŕňa aj klinickú účinnosť a účinky skúmaných modelov na zdravotné systémy, zvládanie konkrétnych zdravotných problémov v primárnej starostlivosti, t. j. definovanie programov manažmentu chorôb a spôsoby organizácie starostlivosti v rámci praxe alebo tímu primárnej zdravotnej starostlivosti.

Vzdelávací výskum v tejto oblasti zahŕňa manažérske zručnosti na úrovni zdravotníckeho systému a praxe, ako aj vzdelávanie pre spoluprácu zdravotníckych profesionálov s rôznym zázemím a odbornými znalosťami. Dochádza k prekrývaniu s inými kompetenciami, ako je komunitná orientácia, starostlivosť zameraná na pacienta a riešenie konkrétnych problémov. Výsledky výskumu sú využiteľné na tvorbu nových, inovatívnych postupov a doporučení v primárnej zdravotnej starostlivosti, či už oblasti prevencie, diagnostiky, liečby, kontinuity zdravotnej starostlivosti, interakcie lekár – pacient, interakcie všeobecný lekár –  lekár špecialista, v neposlednom rade zlepšeniu manažmentu zdravotnej starostlivosti v primárnej sfére a kontrolných mechanizmov aplikovateľných v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých.

Z hľadiska zlepšenia perspektívy zdravotnej starostlivosti v primárnej sfére a zvýšenia efektivity práce všeobecných lekárov je teda nevyhnutné zabezpečiť silnú výskumnú základňu aj na Slovensku, a preto sa od 7.12.2022 SVLS stala platným členom EGPRN, čím naďalej rozširujeme možnosti ako kvalitne vedecky rozvíjať a posúvať primárnu sféru aj na medzinárodnej úrovni.

SVLS bude vo vede a výskume úzko spolupracovať s Ústavom všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: archív SVLS/AVLS