SVLS: Zásadne nesúhlasíme so schémou dotácií za zvýšené ceny elektriny a plynu. Drvivá väčšina ambulancií sa k nim nedostane

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) vyhlásilo dňa 21.2.2023 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Drvivá väčšina ambulancií však poskytuje zdravotnú starostlivosť v prenajatých priestoroch a platia majiteľom alebo prenajímateľom budov jednu spoločnú platbu za všetky služby – elektrinu, plyn, nájomné, upratovanie a podobne. V pozícii nájomcov nemajú vlastné merače – podľa MH SR preto nemajú žiadny nárok na poskytnutie dotácie za astronomicky zvýšené ceny elektriny a plynu.

 

MH SR predstavilo na tlačovej konferencii dňa 21.2.2023 Výzvu podľa oddielu 2.1 Oznámenia Komisie – Zmena dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2022/C 280/01). Lehota na predkladanie žiadostí: do 30. 6. 2023, disponibilný objem zdrojov: 279 820 623 EUR.

Kompletný text Výzvy a všetky súvisiace informácie sa nachádzajú na webe MH SR na  Dotácie na energie | Ministerstvo hospodárstva SR (mhsr.sk)

Prečo drvivá väčšina ambulancií nedostane z dotácií ani euro?

1/ “Oprávneným príjemcom dotácie môže byť podnik (v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) – subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na jeho veľkosť, t. j. mikro, malé, stredné, aj veľké podniky. Oprávneným príjemcom dotácie nie je podnik, ktorý nemal zriadené odberné miesto pre odber elektriny a/alebo plynu v oprávnenom období”, uvádza sa vo výzve.

Väčšina ambulancií nemá a ani nikdy nebude mať vlastné odberné miesto – merač, pretože poskytuje zdravotnú starostlivosť v prenajatých priestoroch. Majiteľ má často jedno odberné miesto pre celú budovu a náklady rozráta pre všetkých nájomcov. Takže ambulancia – nájomca bez merača nemá právo o dotáciu ani len požiadať. Takáto ambulancia nedostane nič.

2/ „Oprávneným žiadateľom/príjemcom dotácie je subjekt, ktorý má zriadené oficiálne samostatné odberné miesto (uzatvorenú zmluvu s dodávateľom energie a priradený oficiálny POD a/alebo EIC kód). Ak, ako nájomca, spĺňate túto podmienku, aj ostatné podmienky stanovené vo výzve, v takom prípade ste oprávneným žiadateľom/príjemcom dotácie. Ak, ako nájomca, nespĺňate túto podmienku, nakoľko samostatné odberné miesto, resp. uzatvorenú zmluvu s dodávateľom energie má Váš prenajímateľ, v takom prípade je oprávneným žiadateľom/príjemcom dotácie výlučne Váš prenajímateľ. V tomto prípade odporúčame komunikovať s Vašim dodávateľom,“ uvádza sa vo výzve. Takže ak prenajímateľ o dotáciu nezažiada alebo z nie je z iných dôvodov oprávneným prijímateľom, podľa výzvy sa ambulantný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti k dotácii cez takéhoto sprostredkovateľa nedostane.

3/ Oprávnené obdobie je od 1.1.2023 do 31.3.2023. Výzva sa období minulého roka netýka a v roku 2023 Čo bude potom? Nikto nevie.

 

 Pomáha výzva Ministerstva hospodárstva SR udržať prevádzku ambulancií alebo nie? Nie.

Malá časť ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o dotáciu môže požiadať, pretože má svoj merač. Drvivá väčšina ambulancií ho nemá, a tak zo schémy vypadla.

Časť prenajímateľov môže o dotáciu požiadať. Ostatní, ako je uvedené vyššie, nie. Ak oprávnení žiadatelia o dotáciu požiadajú, vôbec nie je isté, či im prenajímateľ/majiteľ budovy a súčasne odberného miesta dotáciu premietne do ceny.

Zatiaľ je zrejmé, že väčšina ambulancií z dotačnej schémy vypadla a štát ich z kompenzácií vylúčil alebo im prístup k nim neprimerane skomplikoval.

Pokiaľ k zmene dotačnej schémy nedôjde, ambulancie po deviatich mesiacoch márnych žiadostí a čakania čoskoro pristúpia k iným kompenzačným mechanizmom na udržanie prevádzky.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

 

Foto: fotolia.com