ÚDZS: Minimálne ceny pre ambulancie by mali byť v legislatíve

Ambulancie by mali mať v legislatíve stanovené minimálne ceny jednotlivých výkonov, ktoré by im mali hradiť zdravotné poisťovne. Poukazuje na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý to považuje za nevyhnutnosť. Má to zabezpečiť, aby platba za výkon postačovala na pokrytie primeraných mzdových nárokov a prevádzku či vybavenie ambulancie. Riešenie má podľa neho priniesť nový katalóg výkonov.

“Zavedenie minimálnych cien zabezpečí pokrytie nevyhnutných nákladov poskytovateľa, pričom však zdravotné poisťovne budú mať naďalej možnosť, nad rámec minimálnych cien, zohľadniť v cene aj parametre kvality daného poskytovateľa,” ozrejmil úrad v správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za minulý rok. Upozornil, že zdravotnícky systém nemôže fungovať tak, že zdravotné poisťovne alebo nimi preferovaní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dosiahnu zisk tým, že neférovým financovaním spôsobia straty menej preferovaným poskytovateľom.

“Keďže objektívne nastavená cenotvorba absentuje, každá zdravotná poisťovňa má zavedený iný režim úhrad. Systémovým riešením tejto situácie je čo najrýchlejšie prepracovanie Katalógu zdravotných výkonov v spolupráci s odborníkmi príslušných špecializačných odborov,” skonštatoval ÚDZS.

Pripomenul, že situácia vo financovaní a nastavení cien v ambulantnej sfére je nepriaznivá. Vplyvom rokmi podhodnoteného ocenenia zdravotných výkonov v niektorých odbornostiach dochádza k úbytku lekárov v daných odbornostiach a markantnému zhoršeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

“Lekári, ktorí samostatne prevádzkujú svoje ambulancie (na rozdiel od lekárov zamestnaných v nemocniciach) nemajú zákonom garantovanú výšku platu a majú len taký plat, na aký im platby zo zdravotných poisťovní po úhrade ostatných výdavkov spojených s prevádzkou ambulancie vystačia. V prípade mnohých odborností sú platby zdravotných poisťovní tak nízke, že sa mladí lekári radšej rozhodnú zo Slovenska odísť tam, kde za svoju prácu dostanú primerané ohodnotenie,” podotkol.

Úrad sa rozhodol aktívne prispieť k riešeniu problému a z toho dôvodu vydal odporúčanie, v ktorom zverejnil referenčnú výšku úhrady výkonov odvodenej z cien základných výkonov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ako aj spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v Českej republike. Úrad zastáva názor, že základným pravidlom pri uplatňovaní regulácie cien je zohľadnenie ekonomicky oprávnených nákladov a primeranej ziskovej prirážky. Zisková prirážka má byť zároveň primeraná verejnému záujmu.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com