Vakcinačné centrá musia potvrdzovať očkovanie proti COVID-19 v očkovacích preukazoch

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) vydáva k potvrdzovaniu očkovacích preukazov v súvislosti s očkovaním proti COVID-19 nasledujúce stanovisko.

V Medzinárodnom očkovacom preukaze sa v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku uvádza: 

„Toto osvedčenie musí vlastnoručne podpísať klinický pracovník, teda lekár alebo iný spôsobilý zdravotnícky pracovník, ktorý na podanie vakcíny alebo profylaxie dohliadal. Osvedčenie musí byť tiež potvrdené odtlačkom úradnej pečiatky strediska, kde boli očkovanie alebo profylaxia realizované, toto však nenahrádza podpis.”

Z uvedeného vyplýva, že Vakcinačné centrá, ak o to občan požiada, musia zapísať a potvrdiť očkovanie proti COVID-19 a vzťahuje sa ne aj povinnosť zaznamenať očkovanie, opečiatkovať a vlastnoručne podpísať záznam do Medzinárodného očkovacieho preukazu, ak zdravotnícki pracovníci centra toto očkovanie indikovali, vykonali a ak o to občan požiada. Takáto zodpovednosť sa nemôže preniesť na žiadneho iného zdravotníckeho pracovníka, ktorý očkovanie nevykonal.

Zvyšuje sa počet občanov, ktorí nie sú zaočkovaní, avšak chcú podvodným spôsobom získať potvrdenie o absolvovaní očkovania proti COVID-19. Predkladajú rôzne druhy potvrdení o očkovaní proti COVID-19, u ktorých nie je možné overiť, či pochádzajú z vakcinačného centra, pretože na Slovensku si každé centrum vydáva vlastný typ potvrdenia. Z uvedeného dôvodu SVLS upozorňuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí očkovaciu látku proti COVID-19 občanovi nepodali, aby nevykonávali žiadne záznamy do Medzinárodného očkovacieho preukazu. Administratívny úkon vykoná a je zaň plne zodpovedný očkujúci lekár. Pokiaľ by bol na iných zdravotníkov vyvíjaný nátlak, je potrebné kontaktovať políciu.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)