Vedenie motorového vozidla – otázky a odpovede pre verejnosť

V ambulancii všeobecného lekára sa často stretávame s požiadavkou na vystavenie potvrdenia o spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel rôznych typov, a to u osôb mladších aj starších ako 65 rokov. Čo treba vedieť?

 

Za akých podmienok môže dôchodca šoférovať dodávku?

Pripravili sme si pre Vás pokračovanie otázok a odpovedí z oblasti posudzovania zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla

Odpoveď na túto otázku sa skrýva v dvoch zákonoch:

 • Zákon 8/2008 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • V Y H L Á Š K A 9/2009 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

Aké skupiny vodičských oprávnení môže posudzovaná osoba vlastniť?

Na účely posudzovania  spôsobilosti na vedenie motorového vozidla sa posudzované osoby rozdeľujú do dvoch skupín:

 1. a) žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia a držitelia vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T patria do skupiny 1.
 2. b) žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny a držitelia vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE patria do skupiny 2.

Aké motorové vozidlo môže posudzovaná osoba šoférovať ?

Vodičské oprávnenie sa člení podľa skupín motorových vozidiel. Rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia upravuje Zákon 8/2008 Z. z. v  § 76.

 Do skupiny motorových vozidiel B patria :

 • motorové vozidlá ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,

Z   vyššie   uvedeného je   zrejmé,   že zákon nepozná   vodiča dodávky.   Motorové vozidlá vyhláška definuje podľa celkovej hmotnosti vozidla,    počtu prepravovaných osôb okrem vodiča a    najväčšej prípustnej hmotnosti pripojeného prípojného vozidla.  Pre dodávku, ako motorové vozidlo, bude platiť skutočnosť , že  ak  je   najväčšia prípustná hmotnosť dodávky  3 500 kg, potom  sa  jedná  o   motorové vozidlo skupiny B.

Aký vek je podmienkou na udelenie vodičského preukazu a  pri vedení motorových vozidiel?

Podľa Zákona  8/2008 Z. z., § 78 Vek na udelenie vodičského oprávnenia a vedenie motorových vozidiel  je v zákone definovaný  nasledovne. Napríklad :

 • 17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B a T,
 • 18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2, BE, C1 a C1E,
 • 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D1 a D1E

Čo sa týka hornej vekovej hranice,  starnutie vodiča   a  vek  vodiča   nie je     obmedzením  na    vedenie   motorového vozidla, a zdravotná spôsobilosť    na   vedenie motorového vozidla   sa  neobmedzuje    odchodom   držiteľa   oprávnenia na    vedenie motorového    vozidla  do starobného   dôchodku.

A čo „magických“ 65 rokov ? Kto, kedy  a aké   potvrdenie o  spôsobilosti na vedenie motorového vozidla  potrebuje   vodič dodávky?

Podľa Zákona 8/2008 Z. z.,  § 89  vodiči,   ktorí dovŕšili vek 65,   rokov   musia   mať pri vedení   motorového vozidla pri sebe doklad   o zdravotnej spôsobilosti; na výzvu policajta sú povinní sa takýmto dokladom preukázať. Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje lekárskou prehliadkou. (podľa § 86 Z. z. Zdravotná spôsobilosť).   Po dovŕšení 65 rokov  je vodič  povinný podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam.

 V § 87 Z. z.  –  Lekárska prehliadka  je uvedené:

 1. Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú podľa  87 Lekárska prehliadka  povinní podrobiť sa :
 • vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE (skupina 2)
 • vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.
 1. Ostatní vodiči a držitelia vodičského oprávnenia skupiny  AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T (skupina 1), ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov.

Podľa vyššie uvedeného aj vodič dodávky – taxislužby na prepravu  najviac ôsmich osôb okrem vodiča,  alebo  kuriér – poskytovateľ poštových služieb ,   je povinný sa preukázať platným dokladom o zdravotnej spôsobilosti    a to do veku    65 rokov v perióde každých 5 rokov a  po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky.

Dôležité je si zapamätať, že uvedené podmienky sa vzťahujú iba  na  zdravých  držiteľov vodičských oprávnení, teda tých, ktorí netrpia na ochorenie, ktoré je definované v  Prílohe č.5  V Y H L Á Š K Y 9/2009 Z. z. ,  ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke,  MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ÚROVEŇ TELESNEJ  SCHOPNOSTI  A  DUŠEVNEJ SCHOPNOSTI  NA  VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL A SPÔSOB ICH POSUDZOVANIA.

Predmetom lekárskej prehliadky je

 1. a) posúdenie zdravotného stavu posudzovanej osoby so zameraním na choroby a poruchy, ktoré zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel vylučujú alebo podmieňujú; choroby a poruchy, ktoré zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel vylučujú alebo podmieňujú a spôsob ich posudzovania, sú uvedené v prílohe č. 5, V Y H L Á Š K Y 9/2009 Z. z., ktorá je citovaná vyššie
 2. b) komplexné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia sluchu, zrakovej ostrosti, zorného poľa, rovnováhy a orientačného neurologického vyšetrenia; do úvahy sa berú aj výsledky z preventívnej prehliadky podľa osobitného predpisu.( § 2 zákona č. 577/2004 Z. z.o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov)

Aké sú podmienky  na udelenie vodičského  oprávnenia?

Zákone 8/2008 Z. z. v  § 77  – Podmienky  na udelenie vodičského  oprávnenia sa hovorí :

Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia

 • je zdravotne spôsobilý, 86 Z. z.
 • je psychicky spôsobilý, 88 Z. z.

1. Posudzujúci všeobecný lekár je oprávnený vydať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Zdravotná spôsobilosť – § 87 Z. z.

2. Posudzujúci dopravný psychológ je oprávnený vydať potvrdenie o psychickej spôsobilosti. Psychická spôsobilosť – § 88. Z. z. Potvrdenie o psychickej spôsobilosti vydáva psychológ  s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia, ktorý je registrovaný podľa osobitného predpisu.

 

 • 86 Z. z. Zdravotná spôsobilosť

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo.

Ak na základe lekárskej prehliadky   vznikne  podozrenie na  zníženie, narušenie alebo obmedzenie minimálnej úrovne psychických schopností,  môže  posudzujúci všeobecný lekár  požiadať o odborné vyšetrenie u príslušného špecialistu:  napríklad  psychológ, psychiater, klinický psychológ, neurológ atď.,   a to    aj  v tom prípade,  ak zákon neustanovuje psychologické vyšetrenie  ako  súčasť    Podmienok  na udelenie vodičského oprávnenia v zmysle  § 77 Z. z.

Posudzujúci  všeobecný lekár v zmysle zákona   požiada psychológa  o psychologické  vyšetrenie v prípade, že u posudzovanej osoby existuje podozrenie na chorobu alebo poruchu, ktorá by mohla podmieňovať alebo vylúčiť zdravotnú spôsobilosť. Odborným vyšetrením sa zisťuje splnenie minimálnych požiadaviek tak, ako je ustanovené v prílohe č. 5. vyhlášky 9/2009 Z. z . VII. Zdravotná spôsobilosť a duševné poruchy

 

 • 88 Z. z. Psychická spôsobilosť

sa  posudzuje psychologickým vyšetrením psychológom s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia, ktorý je registrovaný podľa osobitného predpisu.

 

Na záver zhrnutie

Zopakujeme si, ako postupujeme pri posudzovaní spôsobilosti na vedenie  motorového vozidla u vodiča  „dodávky“  v praxi:

Za predpokladu, že   je   najväčšia prípustná hmotnosť dodávky  3 500 kg – jedná   sa  o motorové  vozidlo   skupiny B,     v prípade „zdravého“ vodiča postupujeme nasledovne :

 • Vek vodiča   je menej ako 65  Vodič  a držiteľ  platného vodičského oprávnenia skupiny B sa nepotrebuje preukazovať dokladom o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla skupiny B.
 • V prípade dovŕšenia  veku  65 rokov   sú   vodiči    a držitelia vodičského oprávnenia skupiny B   (najväčšia prípustná hmotnosť dodávky  do 3 500 kg), povinní  sa  podrobiť   pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a preukázať sa potvrdením o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla skupiny B.
 • Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky skupiny B (ak  je   najväčšia prípustná hmotnosť dodávky  do 3 500 kg) a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy,  motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb,  sú povinní  podrobiť sa  pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky vrátane psychologického vyšetrenia za účelom posúdenia psychickej spôsobilosti,  a zároveň sú povinní  preukázať sa platným dokladom o zdravotnej   spôsobilosti   a dokladom   o psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.

 

Autor:

MUDr. Martina Jandzíková

členka výboru Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

všeobecná lekárka, Žilina