VšZP bude akceptovať delegované odbery v záujme pacienta aj všeobecných lekárov

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) urobila významný krok v ochrane právnej istoty vo vykonávaní laboratórnych vyšetrení v prospech pacienta aj všeobecných lekárov. Tak ako VšZP lídrovala zavedenie predoperačných vyšetrení či ako doteraz jediná zdravotná poisťovňa diagnostiku a liečbu artériovej hypertenzie v ambulanciách všeobecných lekárov, teraz pristúpila k nastaveniu systému delegovaných odberov. Hoci Odborné usmernenie MZ SR (OU MZ SR) na vykonávanie tzv. delegovaných odberov platí už takmer štyri roky, v mnohých prípadoch narážalo na cielené obštrukcie zo strany lekárov-špecialistov.

VšZP minulý rok zazmluvnila  vykonávanie tzv. delegovaných odberov všeobecnými lekármi nad rámec kapitácie avšak za predpokladu, že lekár-špecialista správne vyplnil žiadanku na laboratórne vyšetrenia. Ak to však neurobil, všeobecný lekár bol vydaný napospas nátlaku pacientov aj pracovníkov laboratórií. Ak vyšetrenia, ktoré k svojej práci nepotreboval, ale žiadal ich lekár-špecialista bez vyplnenej žiadanky, všeobecný lekár vykonal, dostával sa do úlohy nedôstojného “odberového pracoviska”. Navyše náklady na takéto vyšetrenie mu následne zhoršovali vyhodnotenie hodnotiacich kritérií jeho práce.

VšZP pozitívne zareagovala na opakované žiadosti Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) na ochranu pacienta aj všeobecných lekárov voči konaniu lekárov indikujúcich laboratórne vyšetrenia, ktorí nedodržiavajú OU MZ SR. Po intenzívnom rokovaní VšZP zastúpenej riaditeľkou Odboru zdravotného a revízneho VšZP MUDr. Beatou Havelkovou, MPH a zástupcami laboratórnych pracovísk došlo k významnej dohode, ktorá veľmi uľahčí prácu všeobecných lekárov.

Všeobecní lekári v prípade, že od lekára-špecialistu, ktorý odporúča vykonanie laboratórnych vyšetrení, ale nezaslal vyplnenú žiadanku v súlade s OU MZ SR, budú postupovať takto:

  1. Lekár-špecialista zaslal žiadanku na ním vyžiadané laboratórne vyšetrenia (vyplnenú, opečiatkovanú, podpísanú) v súlade s OU MZ SR – všeobecný lekár vykoná delegovaný odber a vykáže ho VšZP pod kódom 250D. Výkon mu bude VšZP uhradený NAD RÁMEC KAPITÁCIE.
  2. Lekár-špecialista indikoval laboratórne vyšetrenia, ale nezaslal vyplnenú žiadanku na ním vyžiadané laboratórne vyšetrenia v súlade s OU MZ SR. Všeobecný lekár uvedie do kolónky INDIKUJÚCI LEKÁR kód A a kód P indikujúceho lekára špecialistu. Pečiatka špecialistu nie je potrebná. Všeobecný lekár vykoná delegovaný odber a vykáže ho VšZP pod kódom 250D.V kolónke ORDINUJÚCI LEKÁR bude pečiatka a podpis všeobecného lekára. VšZP bude pre svojich poistencov tento postup akceptovať. Výkon bude VšZP uhradený všeobecnému lekárovi NAD RÁMEC KAPITÁCIE.
  3. Uvedený postup sa týka vykonávania delegovaných odberov na žiadosť lekárov-špecialistov nielen pri vyžiadaných vyšetreniach, ale aj pri predoperačných vyšetreniach.
  4. V prípade elektronických žiadaniek postupuje všeobecný lekár rovnako.
  5. Postup sa týka všetkých laboratórnych pracovísk na území Slovenska.

SVLS upozorňuje, že iné zdravotné poisťovne okrem VšZP k tomuto ústretovému kroku nepristúpili.

Odporúčame, aby všeobecný lekár pri prvom odoslaní biologického materiálu a žiadanky vyplnenej ako v bode 2 zaslal laboratóriu aj Usmernenie VšZP k delegovaným odberom, ktoré sa nachádza tu:

Usmernenie k delegovanym odberom_1_1

Autor: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska

Foto: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.