Výmena vodičského preukazu a lekárske potvrdenie. Čo musíte vedieť?

Už čoskoro končí platnosť neobmedzených vodičských preukazov. Tento krok vlády  je v súlade so zjednotením dokladov na základe európskeho štandardu. Zmena sa môže dotknúť viac ako 650-tisíc vodičov, ktorí ešte stále majú “starý ružový” vodičský preukaz.   

Doba platnosti vodičského preukazu s neobmedzenou platnosťou môže byť do 31.12.2023, alebo do   31.12.2032 – čo je ešte ďalších 10 rokov a to  v závislosti od typu dokladu:

  • verzie vodičského preukazu, ktoré majú podobu ružovej papierovej karty zaliatej v plastovom obale a boli vydané v období medzi 1. januárom 1993 a 30. aprílom 2004 budú v platnosti do 31. decembra 2023.
  • Verzie vodičského preukazu, ktoré sú vo forme plastovej kartičky s neobmedzenou platnosťou  a  boli vydané medzi 1. májom 2004 a 18. januárom 2013  budú v platnosti  do 31. decembra 2032.

 

Čo hovorí aktuálna legislatíva na Slovensku a aké sú podmienky výmeny platného vodičského preukazu s neobmedzenou platnosťou?

Z Á K O N  NR SR č. 8/2008 Z.z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • 96 . Výmena vodičského preukazu

(3) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej  spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak v odseku 4 alebo odseku 5 nie je ustanovené inak.

K výmene vodičského preukazu u držiteľa  skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, DE musí žiadateľ predložiť Orgánu Policajného zboru  platný doklad o zdravotnej spôsobilosti

(4) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, aj vtedy, ak jeho držiteľ  nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takom prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre  skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, zhodne s dátumom žiadosti o výmenu vodičského preukazu.

Držiteľ vodičského preukazu (VP) o  skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE na vodičskom preukaze príde, ak  k výmene vodičského preukazu, ktorý bol vydaný pred 19. januárom 2013, nepredloží  platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.

(5) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou, ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom výmeny, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.

Ak držiteľ VP skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti, Orgán  vymení vodičský preukaz za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou, ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom výmeny – to znamená nie na dobu platnosti 5 rokov, ale na rovnakú platnosť  ako je platnosť na  pôvodnom VP.

(6) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti, a ak ide o výmenu podľa odseku 3, aj platný doklad o psychickej spôsobilosti.

Držiteľ VP, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, musí k výmene VP predložiť platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.

Pripomenieme si, čo hovorí legislatíva podľa  Zákona č. 8/2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  § 86  o zdravotnej spôsobilosti , a v  § 87 o lekárskej prehliadke  na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla:

  • 86.  Zdravotná spôsobilosť

(1) Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo.

(3) Zdravotne spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálne požiadavky  na zdravotnú spôsobilosť. (V Y H L Á Š K A č. 9/2009 MV SR, Príloha V.)

Poznámka :  Okrem telesnej schopnosti viesť motorové vozidlo je potrebné posúdiť aj  duševnú schopnosť posudzovanej osoby na vedenie MV. Myslíme na to  aj v prípade, ak sa podľa zákona nevyžaduje na vedenie MV aj psychickú spôsobilosť. 

(4) Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje lekárskou prehliadkou.

(5) Náklady spojené s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti uhrádza ten, koho zdravotná spôsobilosť sa posudzuje (ďalej len „posudzovaná osoba“).

  • 87.  Lekárska prehliadka

(1) Lekársku prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý je registrovaný podľa osobitného predpisu a poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý je registrovaný podľa osobitného predpisu a poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast (ďalej len „posudzujúci lekár“).

(10) Podrobnosti o vykonávaní lekárskej prehliadky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva. a to je V Y H L Á Š K A 9/2009  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

V Y H L Á Š K A č. 9/2009  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • 29 Lekárska prehliadka (k § 87 ods. 10 zákona 8/2008)

(4) Predmetom lekárskej prehliadky je

  1. a) posúdenie zdravotného stavu posudzovanej osoby so zameraním na choroby a poruchy, ktoré zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel vylučujú alebo podmieňujú; choroby a poruchy, ktoré zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel vylučujú alebo podmieňujú a spôsob ich posudzovania, sú uvedené v prílohe č. 5,
  2. b) komplexné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia sluchu, zrakovej ostrosti, zorného poľa, rovnováhy a orientačného neurologického vyšetrenia; do úvahy sa berú aj výsledky z preventívnej prehliadky podľa osobitného predpisu.(podľa: 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.)  .

Pred  vydaním posudku o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla je potrebné skontrolovať, či je obsah a frekvencia  lekárskej prehliadky v súlade  s prílohou č. 2 zákona NR SR č.577/2004.

 

MUDr. Martina Jandzíková

členka Výboru Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)