Výrazný pokrok v znížení odvrátiteľných úmrtí na Slovensku – odborníci piatich špecializácií zaslali MZ SR návrh na spoločný štandard

Na Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) bol kolektívom autorov zaslaný štandardný diagnostický a terapeutický postup na diagnostiku a liečbu pacientov s dyslipidémiami. Autormi sú vedúci predstavitelia až piatich odborných spoločností, čo umožní v ambulanciách všeobecných lekárov a špecialistov pracovať v prospech slovenských pacientov v súlade s najnovšími európskymi medicínskymi odporúčaniami. Odborná príprava štandardu trvala vyše roka. 

Od 1.2.2023 došlo k zrušeniu preskripčných obmedzení na predpisovanie perorálnych hypolipidemík (liekov na zníženie cholesterolu a iných lipidov) – statínov, fibrátov, ezetimibu, a tak je v záujme správnej starostlivosti o pacientov nevyhnutné, aby bol na pôde MZ SR uvedený štandardný postup prerokovaný a schválený bez zbytočného odkladu.

Preukázateľne sa tak výrazne zlepší dostupnosť a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov s dyslipidémiou. Oprávnene možno očakávať, že sa v najbližších rokoch jeho aplikáciou zníži alarmujúco vysoký počet neonkologických odvrátiteľných úmrtí na Slovensku (napr. infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda, periférne artériové ochorenie a podobne). 

Účelom Štandardného diagnostického a terapeutického postupu na komplexný manažment dospelého pacienta s dyslipidémiou vrátane stanovenia kardiovaskulárneho rizika v ambulantnej praxi (ŠDTP) je stanoviť postupy diagnostiky a  liečby  súvisiace s poskytovaním ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s dyslipidémiou  vrátane stanovenia kardiovaskulárneho rizika (KVR)  s výnimkou ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Dyslipidémia (DLP) je metabolické ochorenie charakterizované  zmenami lipidov a lipoproteínov v plazme, ktoré sú spôsobené poruchou ich syntézy a/alebo ich odbúravania.

Cieľom tohto ŠDTP je správnym manažmentom pacientov s DLP vrátane stanovenia KVR znížiť výskyt odvrátiteľných úmrtí, v ktorých Slovensko dlhodobo obsadzuje popredné miesta v Európe. Zefektívnením diagnostiky a liečby DLP je možné oprávnene očakávať v primeranom časovom období signifikantné zníženie počtu preventabilných aj liečiteľných úmrtí na Slovensku vplyvom zníženia výskytu aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení a ich komplikácií.

 

Prínos nového štandardného diagnostického a terapeutického postupu: definuje obsah, rozsah, bezpečnosť a nárok pacienta

 

Predkladaný ŠDTP je komplexným a prierezovým odborným materiálom naprieč viacerými špecializačnými odbormi, ktorý určuje okrem iných odborných súvislostí aj podmienky,  za ktorých  je pacient v starostlivosti konkrétneho kompetentného zdravotníckeho pracovníka. ŠDTP súčasne definuje štandardizované klinické algoritmy obsahujúce frekvenciu a obsah iniciálneho a kontrolných vyšetrení a súvisiacich medicínskych rozhodnutí u pacienta s dyslipidémiou, ktoré rámcujú správne, dostupné, efektívne a bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe medicíny dôkazov. Aplikáciou tohto ŠDTP v klinickej praxi sa eliminujú duplicitné vyšetrenia a tzv. „liečba navyše“ (overtreatment) vrátane defenzívnej medicíny vykonávanej tzv. „pre istotu“. ŠDTP zároveň určuje postup pri indikácii nefarmakologickej a farmakologickej liečby dyslipidémie.

 

Súčasťou autorského kolektívu sú odborníci zo všetkých špecializačných odborov, ktorí sú kompetentnými zdravotníckymi pracovníkmi na komplexný manažment dospelého pacienta s dyslipidémiou vrátane stanovenia kardiovaskulárneho rizika v ambulantnej praxi:

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH – viceprezident Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, odborný garant pre špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo na LF UK v Bratislave,  všeobecný lekár, internista, konzultant ÚDZS

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA – prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, všeobecný lekár, konzultant ÚDZS

MUDr. Dagmar Kučerová – klinický farmakológ, všeobecný lekár, internista

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. – prorektor Univerzity Komenského v Bratislave pre kvalitu, angiológ, internista

doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD. – viceprezidentka Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS, angiológ, internista

MUDr. Katarína Černá, MBA, MHA, MPH – členka Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti, diabetológ

MUDr. Beata Havelková, MBA, MPH – prezidentka Slovenskej spoločnosti revízneho lekárstva, riaditeľka Sekcie zdravotných činností Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., revízny lekár, internista

MUDr. Darina Haščíková, MPH – hlavný odborník MZ SR pre revízne lekárstvo, riaditeľka Odboru revíznych činností Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., revízny lekár

Prof. MUDr. Stanislav Oravec, CSc. – prezident Slovenskej biochemickej spoločnosti,  lipidológ,  internista, endokrinológ

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM – hlavný odborník MZ SR pre endokrinológiu, prednosta V. internej kliniky LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, dekan LF UK, internista, endokrinológ

 

Zdroj: SVLS/AVLS

Foto: fotolia.com