Zdravotná dokumentácia sa nevydáva, výmenné lístky si píše špecialista alebo ako ma zákon ochránil

Určite sa mnohí z vás stretávajú v ambulanciách s rôznymi požiadavkami špecialistov.  A ani u nás tomu nebolo inak. Po zriadení nového dialyzačného strediska v našom okrese sme sa potešili. Zlepšila sa regionálna dostupnosť o nefrologického pacienta, znížili sa čakacie doby.  Naše nadšenie však postupne vystriedalo rozhorčenie nad nezmyselnými potrebami uvedeného pracoviska. Nerozumel som tomu. Ale požiadavky pacientov zneli jasne: ” Som objednaný na nefrologické vyšetrenie a potrebujem k tomu moju celú zdravotnú dokumentáciu a žiadanku na USG vyšetrenie obličiek,…..ja potrebujem, pán doktor, len sono obličiek”.

Zdravotnú dokumentáciu nevydávam, zákon je jasný

Pacienti mi jeden za druhým podávali výmenné lístky s textom ” k prvovyšetreniu prosíme zapožičať zdravotnú dokumentáciu a zrealizovať USG obličiek”, samozrejme bez pečiatky odosielajúceho lekára. Takéto výmenné lístky som si starostlivo odkladal do šuplíka. Vedel som prečo. Zaujímavý však bol fakt, že nešlo o prvovyšetrenie indikované mnou. Pacienti boli odosielaní na nefrologické vyšetrenie inými špecialistami, prípadne menili poskytovateľa z iných dôvodov. Samozrejme som zdravotnú dokumentáciu nikdy z ambulancie pacientovi nevydal, na USG vyšetrenie obličiek pacienta neposlal. Som nezávislým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti, nie som zamestnanec a podriadený iným poskytovateľom a poznám legislatívu. Pacienti aj napriek tomu vždy boli nefrológom vyšetrení. Stálo ma to ale veľa síl a času, aby som pacientovi legislatívne súvislosti vysvetlil. Pacient vždy nakoniec pochopil, že zdravotnú dokumentáciu musím chrániť. Dostal podrobný výpis zo zdravotnej dokumentácie a nakoniec bol rád, že ju nemusí nosiť zo sebou.

Dialyzačné stredisko dostalo odo mňa list

Ale ako sa hovorí “každý pohár trpezlivosti raz prekypí”. Konzultoval som ako člen Alianciu všeobecných lekárov Slovenska (AVLS/SVLS) a spoločne sme pripravili list pre špecialistov. Vedúcemu lekárovi dialyzačného strediska som poslal kópie výmenných lístkov a list s uvedeným textom:

V prílohe Vám zasielame niektoré z výmenných lístkov, ktoré nám boli zaslané a ktoré sme z uvedených dôvodov neakceptovali. Podľa § 22 zákona č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, citujeme „poskytovateľ je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu” a súčasne podľa §24 a §25 citovaného zákona zasiela konzultovanému zdravotníckemu pracovníkovi výpis zo zdravotnej dokumentácie, čo naše zdravotnícke zariadenie pravidelne vykonáva. Iný postup z našej strany nie je legislatívne možný.
Súčasne si Vás dovoľujem požiadať, aby ste uvedenú prípravu pacientov na nefrologické vyšetrenie (odbery, ultrasonografické vyšetrenie brucha a iné) žiadali prostredníctvom Vašich výmenných lístkov tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nefrologické vyšetrenie od Vás žiadajú.
Upozorňujeme, že v prípade, že nefrologické vyšetrenie nebude žiadať naše zdravotnícke zariadenie alebo pôjde o Vami dispenzarizovaných chronických pacientov, ktorých manažment je plne vo Vašej kompetencii, takéto požiadavky nebudú akceptované.

Dočkal som sa ospravedlnenia a zdravotnú dokumentáciu ani výmenné lístky už špecialista zrazu nepotrebuje

Odpoveď prišla do troch dní. S ospravedlnením. Výmenné lístky aj odbery si bude manažovať dialyzačné stredisko samo. Tak, ako to má byť.

Opäť sa potvrdilo, že znalosť legislatívy a jej dodržiavanie nás chráni, nenúti nás robiť veci navyše. A ja sa tak môžem venovať svojim pacientom bez vyrušovania nezmyselnými požiadavkami.

Na záver

Zdravotnú dokumentáciu všeobecný lekár nemôže vydať, pretože by tým porušil zákon. Výpis z nej je dostatočný a zákonom akceptovaný. A som príkladom, že ak poznám svoje práva a som asertívny, nikto nebude mňa ani moju ambulanciu zneužívať. Nie som “výdajca výmenných lístkov”, ani ničia sekretárka – som nezávislý špecialista vo svojom špecializačnom odbore, vo všeobecnom lekárstve.

Nedajte sa nikým využívať. Keď budeme postupovať spoločne, určite si vymôžeme pravdu aj rešpekt.

 

Autor: MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, všeobecný lekár, Modra

Foto: archív autora