Očkovanie v DSS: Ministerstvo zdravotníctva opäť premrhalo čas na zvýšenie jeho bezpečnosti a rýchlosti

Je nespochybniteľné, že očkovanie klientov v zariadeniach a domovoch sociálnych služieb (DSS) proti COVID- 19 je nesmierne dôležité. Dokonca nielen pre nich osobne, ale aj pre celú spoločnosť. Musí byť bezpečné a rýchle. V záujme hladkého priebehu však musí byť právne chránený aj každý zdravotník, ktorý očkovanie v DSS vykonáva alebo je ošetrujúcim lekárom očkovaného seniora.

Zákony a správne medicínske postupy sa musia dodržiavať bez ohľadu na v komplikovanú dobu, ktorú žijeme. V opačnom prípade nastane anarchia a rozvrat zdravotnej starostlivosti. Absolútnou prioritou je medicínska a právna bezpečnosť klientov aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Avšak znovu sme prepadli do siete medicínskej nekompetentnosti a právneho amaterizmu … Frustrujúci je fakt, že sme stratili vzácny čas, kedy sa pre nedostatok vakcín vo februári v DSS očkovalo menej. Dokumenty, o ktorých si povieme viac, mali byť už dávno stiahnuté a zmenené v prospech správnej a bezpečnej vakcinácie všetkých klientov DSS. Hneď. Bez odkladu.

Chaotická nadpráca dvoch ministerstiev pri očkovaní v DSS – navyše v rozpore s platnými zákonmi …

Zhrňme si to.

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) vydalo dňa 19.1.2021 Usmernenie pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby. Kompletný dokument MZ SR čítajte tu: Usmernenie_VOS_Covid 19_Vakcinacia_19.01

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) vydalo dňa 20.1.2021 dokument pod zložitým názvom Usmernenie pre očkovanie proti ochoreniu proti COVID-19 poskytovatelia sociálnych služieb, subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalšie subjekty, ktorých výkon súvisí s poskytovaním sociálnych služieb a výkonom opatrení sociálnych služieb a výkonom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Kompletný dokument MPSVaR čítajte tu: Usmernenie_ZSS_VC_VOS_Covid 19_Vakcinacia_20.01.2021

Úmysel oboch usmernení dvoch ministerstiev je jednoduchý – majú vydať pokyny na očkovanie v DSS. Nápad chvályhodný iba do okamihu, kedy si prečítate a premyslíte ich obsah.  Až po ich vydaní, t.j. 21.1. 2021 boli medicínski odborníci požiadaní o pripomienkovanie do 24.1.2021. Ťažko však pripomienkovať niečo, čo obe ministerstvá formálne už zverejnili a autorov dodnes nepoznáme.

Urgentne sme zaslali pripomienky ešte 24.1.2021. Odvtedy je zo strany MZ SR – typické ticho … A trvá dodnes …

Ticho trvalo v januári, celý február a trvá dodnes. Prečo? Nevieme.

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) ako odborná spoločnosť vždy podporovala, podporuje a bude podporovať medicínsky a právne bezpečné očkovanie proti prenosným chorobám vrátane COVID-19. Každé očkovanie musí byť uskutočnené ako bezpečné preočkovaného aj pre zdravotných pracovníkov, ktorí ho vykonávajú. Oba zaslané dokumenty tieto atribúty nespĺňajú, preto SVLS s ich realizáciou v očkovacej stratégii a praxi v zaslanej podobe zásadne nesúhlasí. Oznámili sme to v oficiálnom stanovisku MZ SR. Odpoveďou je mlčanie.

SVLS požiadala ešte 24.1.2021 o stiahnutie a prepracovanie oboch usmernení bez odkladu pre závažný medicínsky nesúlad a právnu neistotu klientov aj zdravotníckych pracovníkov spôsobenú nereálnymi a nerealizovateľnými požiadavkami stanovenými oboma dokumentmi, ktoré sú v rozpore so zásadami bezpečnej vakcinácie, medicínskou aplikačnou praxou aj platnou legislatívou. Požiadali sme, aby sa oba dokumenty bez odkladu prepracovali tak, aby mohli byť použité pri plynulom a bezpečnom očkovaní v DSS bez zbytočného zdržiavania a vyvolávania chaosu. MZ SR nám dodnes (4.3.2021) neodpovedalo.

Ktoré sú najzásadnejšie odborné pripomienky SVLS?

SVLS vyjadrila hlboké znepokojenie nad medicínsky a právne neakceptovateľným usmernením na používanie rôznych typov zdravotníckeho materiálu (napr. ihly, striekačky), s rôznym spôsobom využitia aplikovanej vakcíny – raz 5, inokedy 6 nariedených dávok pri rovnakom type očkovacej látky. Bez jasných inštrukcií. Dňa 21.1.2021 bol na webexe deklarovaný návrh MZ SR spojený s riedením očkovacej látky jedným subjektom na vzdialenom mieste s následným transportom už nariedenej vakcíny v striekačke druhým subjektom a podaním vakcíny tretím subjektom klientom v DSS. S každým z uvedených navrhnutých postupov, a to jednotlivo aj spoločne SVLS vyslovila zásadný odborný nesúhlas.

● SVLS zásadne nesúhlasí s požiadavkou „zabezpečenia vyjadrenia všeobecného lekára k očkovaniu klienta najneskôr 24 hodín pred očkovaním“, a to ani v budúcnosti. Ošetrujúci všeobecný lekár vedie zdravotnú dokumentáciu klienta DSS v súlade s platnou legislatívou, a teda poskytuje inému oprávnenému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov všetky informácie nielen v súvislosti s očkovaním proti COVID-19 prostredníctvom eZdravia v súlade so zákonom č. 153/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Písomné vyjadrenia uvedeného charakteru sú zbytočné a zvyšovali by aj už aj tak extrémnu a chaotickú byrokratickú záťaž všeobecných ambulancií na Slovensku,

● očkovanie proti COVID-19 u DSS sa vykonáva najčastejšie u polymorbidných seniorov, ktorých zdravotný stav sa aktuálne neraz pomerne rýchlo mení v čase, a teda vystavovanie akéhokoľvek „vyjadrenia k očkovaniu“ v časovom predstihu je medicínsky irelevantné a právne neakceptovateľné, za indikáciu a podanie vakcíny je zodpovedný lekár očkovacieho centra,

● priestor, kde sa má vakcinácia u DSS vykonávať, nie je v súlade s Národnou stratégiou očkovania proti Covid-19 v podmienkach SR schválenou MZ SR – je MZ SR nevyhnutné Národnú stratégiu upraviť alebo naopak, špecifikáciu priestoru uviesť do súladu s Národnou stratégiou,

● anamnestický dotazník (bez uvedenia čísla prílohy) obsahuje otázky, na ktoré už pri prvom posúdení nie je väčšina klientov DSS ani ich zákonní zástupcovia schopná relevantne odpovedať (napr. otázka, či má klient infekčnú hnačku alebo demyelinizačné ochorenie),

informovaný súhlas (bez uvedenia čísla prílohy) nie je prispôsobený očkovaniu proti COVID-19 v DSS. Neobsahuje ani raz informáciu, akým typom vakcíny a proti akému ochoreniu je klient očkovaný (!), nachádzajú sa v ňom informácie, ktorým laik nemôže rozumieť, a napriek tomu má s nimi písomne vysloviť informovaný súhlas, čo je v priamom rozpore s účelom informovaného súhlasu (napr. text „podanie očkovacej látky je možné označiť za predstavenie vírusu imunitnému systému pacienta s vyvolaním tvorbu protilátok a zapojením ďalších mechanizmov chrániacich následne pred vznikom

Priestor, kde sa má podľa usmernenia MZ SR poskytovať zdravotná starostlivosť v súvislosti s očkovaním proti COVID-19 je v rozpore s platnou legislatívou aj Národnou stratégiou očkovania proti COVID-19 v podmienkach SR. Priestory v DSS je potrebné zosúladiť s legislatívnym rámcom poskytovania zdravotnej starostlivosti v záujme maximálnej bezpečnosti klientov aj zdravotníckych pracovníkov. S tým súvisí aj vylúčenie legislatívne neexistujúcich pojmov z usmernenia, ako je napr. „mobilná protišoková súprava“ a podobne či ostatné „voľne interpretované“ potrebné materiálno-technické vybavenie priestoru, kde sa má zdravotná starostlivosť pri očkovaní proti COVID-19 mimo zdravotníckeho zariadenia poskytovať.

SVLS dôrazne odporúča, aby tzv. vakcinačné centrum bolo zriadené v každom okrese na území SR s možnosťou osloviť iných PZS s návrhom na dobrovoľnú spoluprácu z dôvodu čo najširšieho pokrytia územia SR.

Formulácie typu „dovoľujeme si upozorniť“ nemajú v tomto type dokumentu žiadne opodstatnenie, rovnako ako nejasné formulácie typu „podanie očkovacej látky sa eviduje v určenom digitálnom systéme“ (nie je jasné, čo znamená „digitálny systém“, pretože ide o dôležitý údaj typu „must“ pri bezpečnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti) alebo výrok „v prípade nežiaducich účinkov je nutné hlásiť ŠÚKL“ (nie je jasné, kto ich má hlásiť a navyše pri vybraných subjektoch ide o povinnosť, nie „nutnosť“).

SVLS z uvedených dôvodov žiada, aby bolo hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo na pôde MZ SR pripravené odborne a právne správne usmernenie MZ SR pre očkovanie proti COVID-19 mimo zdravotníckeho zariadenia (napr. v DSS a podobne). Hlavný odborník MZ SR pre všeobecné lekárstvo ako poradca ministra zdravotníctva SR podľa Štatútu hlavných odborníkov má na pôde MZ SR kompetenciu vytvárať odborné materiály MZ SR s následnou realizáciou v praxi. Absolútnou prioritou je medicínska a právna bezpečnosť klientov aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Po vytvorení tohto materiálu hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo SVLS odporúča konzultovať a prípadne doplniť obsah nového medicínsky a právne správneho a nespochybniteľného usmernenia s hlavným odborníkom MZ SR pre pediatriu. SVLS považuje takúto spoluprácu za zásadnú a veľmi prínosnú, pretože správne pripravené usmernenie sa bude s možnými doplneniami s ohľadom na špecifiká detí a dospievajúcich v ústavoch sociálnych služieb.

Kompletný dokument čítajte tu: Stanovisko SVLS-očkovanie proti COVID-19 u PSS 24.1.2021

 

Výsledok odborného hodnotenia oboch dokumentov usmerňujúcich očkovanie v DSS je žalostný

V Stanovisku SVLS k obom dokumentom sa mimo iného uvádza:

SVLS ako odborná spoločnosť dôrazne odporúča MZ SR a MPSVaR SR pripomienkované dokumenty stiahnuť pre množstvo závažných odborných a právnych nezrovnalostí. Dôvodom je preukázateľné medicínske ohrozenie zdravia a bezpečnosti očkovania klientov týchto zariadení v prípade akceptácie uvedených dokumentov, rozpor s medicínsky správnymi postupmi, vystavenie neodôvodnenému právnemu riziku poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí by sa riadili uvedenými dokumentmi, ako aj preukázateľný rozpor so zákonmi č. 576/2004 Z.z., č. 578/2004 Z.z. a č. 153/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Z dôvodu odbornej a právnej istoty v čase silnejúceho spochybňovania očkovania SVLS žiada MZ SR o vypracovanie nového usmernenia MZ SR v súvislosti s očkovaním proti COVID-19 v DSS.

Odpoveď sme z MZ SR nedostali ani po piatich týždňoch …

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
prezidentka
Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)