11. novembra 2013

Zmena vykazovania vzniku a zániku dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre VšZP od 1.11.2013

Nový poskytovateľ môže zaradiť medzi svojich kapitantov nového pacienta VšZP od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy došlo k odstúpeniu od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prírastok vykázaný v priebehu mesiaca mu VšZP uznaný nebude.
7. novembra 2013

Prihlásenie do verejného zdravotného poistenia

Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 2/4/2006 z 5.11.2013 k prihláškam na verejné zdravotné poistenie
11. októbra 2013

Vykazovanie očkovania proti chrípke 2013/2014 u všetkých poistencov – VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa uhrádza od 14.10.2013 očkovanie a očkovaciu látku proti chrípke všetkým svojim poistencom.
6. októbra 2013

Vykazovanie očkovania proti chrípke 2013/2014 – VšZP

VšZP vydala usmernenie na vykonávanie očkovania proti chrípke v sezóne 2013/2014
25. septembra 2013

Vykazovanie diagnóz pri inkontinencii moču – usmernenie VšZP

Usmernenie VšZP o vykazovaní diagnóz pri predpise lekárskych poukazov na zdravotnícku pomôcku z 24. septembra 2013
25. septembra 2013

Výmenné lístky – usmernenie VšZP pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Usmernenie VšZP pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o výmenných lístkoch z 1. apríla 2013
19. septembra 2013

Kódy zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov

Kódy zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov Kompletné znenie dokumentu : http://www.udzs-sk.sk/buxus/docs//Metodicke_usmernenia/MU_2013/MU_4-2013.pdf
16. septembra 2013

Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v inom členskom štáte

Zákon č. 220/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
16. septembra 2013

Výmenné lístky

Zákon č. 41/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
12. septembra 2013

Vykazovanie pre zdravotné poisťovne – vyšetrenie okultného krvácania v stolici

Odborné usmernenie MZ SR č. Z06173/2011-OZS z 11. augusta 2011 čiastka 19 - 31 príloha č. 2